توضیحات

  مقاله طرح پايان كارآموزي در فایل ورد (word) دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طرح پايان كارآموزي در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طرح پايان كارآموزي در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طرح پايان كارآموزي در فایل ورد (word) :

طرح پایان كارآموزی شركت پایه بتون بینالود

پیاده كردن نقشه

درنقشه های شهری كیفیت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحیه – قطعه – برخیابان اصلی ، ویافرعی كاملاً مشخص است .
چنانچه فرض شودخیابان كشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ كوبی ، بر، زمین تعیین میگردد.

معمولاً قطعات بامیخ كوبی كه قبلا انجام شده است مشخص می باشد. میخ گوشه زمین را، برابرباوضع جغرافیای زمین ازنظرشمال وجنوب پیاده می كنیم . ازمیخ مذكورریسمان كشی كرده وازگونیای بزرگ استفاده می نماییم وضلع دوم زمین رتبه دست می آوریم .

برای اینكه دقت بیشتری داشته باشیم می توان ازرابطه مثلث ( 3 و 4 و 5 ) استفغده كرده یعنی برروی دوضلع ریسمان – كار3 واحدو4 واحدراانتخاب كرده ووتررابا5 واحدكنترل می نماییم ، خصوصاً اگرواحدها، بزرگ انتخاب شوند.
مثلاً 3 – 4 – 5 مترازنبش زمین كه برابربانقشه های شهری ونقشه برداری میباشدمیخ كوبیده میشود، باندازه طول زمین ( ضلع دوم ) ازمیخ نبش ، جلوآممده انتهای طول رامیخ كوبی می كنیم .
ضلع دیگرطول زمین رابامتركشی ازنقطه عرض تعیین كرده ، ازمیخ چهارم به وسیله برداشت مترطول وعرض زمین راكنترل می نماییم .

چنانچه خواسته باشیم كارهای انجام شده رادقیقاً كنترل نماییم ازگوشه های میخ كوبیده شده درزمین ، به وسیله مترفلزی چپ راست برداشته ( یعنی اقطارچهارضلعی راكنترل می نمایبم ، وقتی اقطارمساوی باشندحتماً گوشه هاقائمه 90 درجه می باشند) .
چنانچه دراراضی ( منطقه ) خیابان كشی ویاجدول – بندی نشده باشدبامیخهای برخیابان نیزمیتوان نقاط زمین ( گوشه رابرابرنقشه 2000 ) بدست آورد.
پیاده كردن نقشه بدین روش ، برای زیربناهای كم بوده ، وزمانی كه زیربنازیادباشدپیاده كردن نقشه به وسیله دوربین انجام میشود

.
پیاده كردن نقشه بادوربین
دراراضی پس ازعمل نقشه برداری ، ابتدامحورخیابان هامیخ كوبی شده وسپس میخ كوبی قطعات انجام می گیرد. آنگاه نقشه زمی ن هاتهیه می شود.
میخ كوبی به وسیله میخ های چوبی انجام می گیرد. معمولاً وسط میخ چوبی میخ معمولی فلزی كوبیده می شودتادقت عمل بیشتری صورت گیرد.
دوربین تئودولیت راروی سه پایه مستقرمیسازیم . دوربین راطوری ترازكرده كه ازشاقول دیدگانی میخ ( m ) رارؤیت نماییم .

درامتدادمیخ زیردوربین ، میخ دیگری كه ( بر ) زمین را، نشان میدهدوجوددارد. وسط میخ چوبی مذكوررانیزمیخ فلزی میكوبیم .
كمك نقشه بردارنوك ژالن راروی میخ ( n ) میگذارد، چنانچه ازشاقول استفاده شوددقت كاربیشترخواهدبود.
ازدوربین به نخ شاقول قراول روی كرده تاتاررتیكول برنخ شاقول منطبق شود. ابتدادوربین را( 00 ، 0 ) كرده سپس باقراول روی درمسیر، نقاط مختلف رامیخ كوبی می نماییم . تانقاط پشت تاپشت به دست آید. طول ویاعرض زمین راروی محورپیاده كردن دونبشس انتهاوابتدای بعدرامیخ كوبی می نماییم ( میخهای a و b )
دوربین راروی میخ a مستقركرده پس ازترازكردن وشاقول نمودن به وسیله شاقول دیدگینی ، به میخ b قراول روی كرده دوربین را( 00 . 0 ) می كنیم .

دوربین راآنقدربه طرف راست چرخش داده تازاویه 90 درجه بامحورافقی بسازد. فوراً دوربین راقفل كرده ، كمك نقشه – بردار، ژالن رابه حركت درمی آوردتابرروی تاررتیكول واقع شودوژالن رؤیت گردد.
بانوك ژالن زمین رانشانه گذلشته ، عمل رابه وسیله شاقول دنبال كرده تانخ شاقول درامتدادتاررتیكول واقع گردد. بلافاصله نقطه مذكوررامیخ كوبی
(میخ d ) میكنیم .
برای تعیین طول ویاعرض ساختمكان ازمیخ a متراژ نقشه راپیاده كرده میخ مجدد c كه بعددوم است میكوبیم این محل گوشه دوم ساختمان می باشد.
برای تعیین ضلع سوم می توان دوربین رادرنقطه b یا c قرارداد. چنانچه دوربین درنقطه c مستقرشودبهتراست . پس ازاستقراردوربین درنقطه c وانجام ترازوشاقول كردن دوربین ، ژالن راروی نقطه a فرترداده ، دوربین راچرخش میدهیم تاژالن ویانخ شاقول ویاخودنقطه a رؤیت شود.

ازاین نقطه دوربین راآنقدربه طرف راست چرخش داده تاروی محورافقی درجه 90 دیده شود. بلافاصله دوربین راقفل می كنیم ومیخ f رابزمین كوبیده ، ازنقطه c طول ab راكه برابراندازه زیر- بنااست ، باكوبیدن میخ e مشخص می نماییم كه ضلع سوم وگوشه ساختمان ودرواقع اگرزاویه برداری رادرست انجام داده باشیم آخرین میخ خواهدبود.
برای دقت بیشتروكنترل عملیات دوربین رادرنقطه e مستقركرده پس ازتراز وشاقول كردن دوربین به نقطه c قراول روی می نماییم ، دراین محل دوربین را( 00 ، 0 ) كرده ، دوربین راازچپ به طرف نقطه b حركت می دهیم . جنانچه زاویه افقی دوربین 90 درجه رانشان داده ونقطه b نیزدقیقاً برروی تارتریكول منطبق شودعملیات كاملادرست وگرنه بایدعملیات مجدداً تكرارشود.
میخ های آف
بعدازتعیین میخ های اصلی گوشه های بنا، برای اینكه درموقع گودبرداری میخهاازبین نروددقیقاً درامتدادمیخهای نبش ، معمولاً 2 مترعقب ترازمیخ اصلی ، میخ كوبی می شود. معمولااین میخ هاآرماتوربوده واطراف آن بابتون محكم می شود، بطوریكه سرمیخ باندازه 5 / 1 سانتیمترازبتون بیرون باشد.
برای اینكه میخ برای عملیات بعدی مشخص باشدسرآنرابارنگ سرنج قرمزمی نمایند.

بایدتوجه داشت وسایل سنگین وماشین آلات نبایدبرمیخهای آف نزدیك شوندوهمیشه اطراف آن باچیدن بلوك – آجرویاموارددیگرمشخص میگردد.
پیاده كردن نقشه درامتدادمیخ آف
ازمیخ های آف درتمام مراحل گودبرداری – فنداسیون سازی وكرسی چینی وبالاخره دریك رجی كردن بنااستفاده میگردد.
ریسمانكشی بامیخ های آف انجام شده وپیاده كردن نقشه دركف وسیله امتدادشاقول میباشدوكاردقیقاً گونیاپیاده میگردد.
جوشكاری باقوس الكتریكی
تعریف :
جوشكاری عبارت ازاتصال وآمیختن ذرات دوقطعه فلزبیكدیگردرحالت مذاب میباشد.
درجوشكاری بابرق برای ذوب كردن محل اتصال دوقطعه ازحرارت زیادقوس الكتریكی ( حدود5000 درجه سانتیگراد) استفاده می شود.

احتیاطات ایمنی درجوشكاری بابرق :
سوختگی چشم دراثراشعه زیان اورقوس الكتریكی متداولترین آسیبی است كه جوشكارباان روبرومی شود. این سوختگی دراثرنگاه كردن به قوس الكتریكی بدون استفاده ازماسك ایجادمی شود.
علامت مشخصه دردچشم دراثرجوشكاری اینست كه جوشكاراحساس می كندمثل اینكه مقداری شن درچشمش پاشیده باشندونسبت به نورحساسیت داردومعمولاً پس از24 تا48 ساعت چشم معالجه می شود.
هرگزبدون استفاده ازماسك حتی جندلحظه به قوس الكتریكی نگاه نكنیدچون دردشدیدی درچشم احساس خواهیدكرد.
سوزش چشم رانمی توان بسرعت معالجه كردوبرای تخفیف موقتی ان بهتراست كمپرس آب یردروی چشم گذلشته یااینكه ازآمپولهایی استفاده كرد

.
می توان باگذاشتن پوست بعضی ازمیوه هامثل خیاروسیب بروی چشم تاحدودی ازناراحتی چشكم كاست .

خطرتشعشع شعله
علاوه برموقع جوشكاری بابرق مقداری تشعشع ازقوس الكتریكی بوجودمی ایدكه باعث سوختگی دست وصورت می شود.این سوختن شبیه آفتاب زدگی است وباعث سرخ شدن پوست وسوزش ان می گردد.
برای محافظت ازاین تشعشع بایدبوسیله ماسك ودست كش ازبرخورداشعه به بدن جلوگیری كرد.

گازهای زیان آورقوس الكتریكی
درموقع جوشكاری مخصوصاص باالكترودهای پوشش داردودوگازی به وجودمی آیدكه بایدتهویه گردد.
هنگام جوشكاری فولادهایی كه پوششی ازفلزات دیگرمانندروی وسرب دارندمقدارتولیداین گاززیادتروسمی ترمی باشد.
چنانچه جوشكاری درهوای ازادانجام شوداین گازهاخطرچندانی ندارندولی اگرمحل جوشكاری بسته ومحفوظ باشدحتماصبایدگازهای حاصله رابه وسیله تهویه خارج كرد.

خطرات قلم زنی وپاك كردن گرده جوش
درموقع جوشكاری باالكترودپوسته ای روی گرده جوش قرارمی گیرد. این پوسته محل جوش راازتركیب شدن باگازهای موجوددرهوامحافظت می كند.
هنگامیكه بخواهیم چندلایه ( پاس ) رویهم جوشكاری كنیم یاروی جوش راصاف یارنگ امیزی كنیم بایدپوسته جوش راكاملاً پاك كرد. هنگام قلم زدن وپاك كردن گرده جوش مخصوصاً وقتی كه كار، گرم باشدبایدعینك مخصوص یاسپرمحافظ بكاربردزیرااصابت ذرات داغ فلزبچشم یاصورت ممكن است سبب خطرات غیرقابل جبران شود.
ماسك جوشكاری چشم راذربرابرقلم زنی محافظت نمی كند. بعضی ازجوشكاران كه حوصله عوض كردن ماسك راباعینك ندارندبدون عینك شروع به پاك كردن گرده جوش میكنندوبایدازاین عمل شدیداً جلوگیری كرد.

وسایل جوشكاری بابرق
ماسك جوشكاری : برای حفاظت درمقابل قوس الكتریكی بایدازماسك جوشكاری استفاده كردجنس ماسك جوشكاری بایدسبك ومقاوم وغیرقابل احتراق باشد.
میخ پرچهای ماسك بایدازطرف داخل كاملاً عایق باشدتاالزاتصال بابرق گرفتگی جلوگیری شود.
ماسك دارای دریچه بایك شیشه رنگی ویك شیشه سفیدمیباشدكه جرقه های حاصله ازجوشكاری بشیشه سفیداصابت كرده واززخمی شدن شیشه رنگی جلوگیری می كندوهرچندیك مرتبه شیشه سفیدرابایدعوض كرد.
شیشه تیره ماسك ، ازلحاظ درجه تیرگی متفاوت میباشد.
ماسكهابه دوصورت دستی وكلباهی ساخته می شوندكه درموقع جوشكاری درارتقاع وبالای سرازماسك كلاهی استفاده میكنند.
شیشه رنگی بایددرماسك كاملاً جذب بوده وشكافی نداشته باشدتاباعث ناراحتی چشم شود.
لباس كار
برای جوشكاری برق علاوه برلباس كاربایدپیش بندچرمی ، دستكش وبالاپوش چرمی وپابندوكفش محفوظ به كاربرد.
گاهی پیش بندهایی كه ازپنبه نسوزساخته شده است بكارمیبرند.

ابزارجوشكاری
چكش : برای تمیزكردن محل جوش ازچكش مخصوص استفاده می شود. یك سرچكش كه نوك آن مانندسمبه نشان است برای خالی كردن حفره های گرده وسردیگرآن به شكل قلم است برای شكستن پوسته روی خط جوش به كارمی رود.
جوشكاری عمدتاً به سه صورت اجرامی شودكه مختصراً آنهارابیان می كنیم
الف – جوشكاری لب به لب دروضع تخت
دراین روش لبه دوقطعه فلزرادریك سطح افقی نزدیك میكنیم وبعدازمیزان كردن كامل فواصل دوقطعه ابتداخال جوش هایی می زنیم . بایددقت كردكه فواصل خال جوشهابه یك اندازه باشدتاقطعه كارپس ازگرم شدن تاب وپیچیدگی پیدانكند. استحكام خال جوشهابایدبه اندازه ای باشدكه پس ازگرم شدن كاردرمقابل نیروی پیچیدگی كه بوجودمیآیدمقاومت كند

.
درموقع جوشكاری قطعات فولادی بزرگ بایدازخال جوش زدن گیره وبست استفاده كردتاازتاب برداشتن آن جلوگیری شود.
قبل ازخال جوش زدن ومحكم نمودن كاربایدلبه قطعات راآماده ساخت .
1-ذرزلب برگردان : برای جوشكاری ورقهای فولادی كه تا2 میلیمترضخامت دارندازاین روش استفاده می شودوبایدلبه ورق هارابه اندازه 90 درجه خم كرده وپهلوی یكدیگرقرارداده وارتفاع لبه برگردان حدود3 – 1 برابرضخامت ورق باشد.
حتی المقدورازالكترودهای باقطركم استفاده می شود.

2-درزلب به لب ساده : لبه ورقه های فولادی تاضخامت 5 میلیمترراپهلوی یكدیگرقرارداده وپس ازخال جوش زدن وثابت نمودن جوشكاری مینمایند. زاویه الكترودنسبت بكاربین 60 تا80 درجه تغییرمیكند.
3-درزجناقی : برای جوشكاری ورق های ضخیم بایدقبلاً لبه انهارابرای جوشكاری آماده نمود. لبه ورقهای باضخامت 5 تا 10 میلیمتررابطریقه جناقی یكطرفه آماده میسازند. دردرزجناقزی گاهی یك لبه كارابدون پخ ولبه دیگرراپخ میزنند.
این نوع درزنیم جناقی گفته می شود.

برای ورق های باضخامت بیش از10 میلیمترلبه ورق راازدوطرف پخ میزنندوآنراجناقی دوطرفه می گویند.
دردرزجناقی یك طرفه همیشه بین دوورق حدود4 – 2 میلیمترفاصله وجودداردكه به جوش پرمی شود.
4-درزلاله ای : برای اینكه ازیك طرف ، كاراجوشكاری كگنیم وازطرف دیگردسترسی به پاك كردن گرده جوش نداشته باشیم وضمناً مقدارالكترودكمتری برای جوش مصرف شودازدرزلاله ای استفاده می كنیم . تهیه وآماده كردن این درزقدری مشكل ترازسایردرزهامیباشد. ولی دارای محاسنی ازقبیل كمترمصرف شدنالكترودوجلوگیری ازاتلاف وقت میباشد.
گاهی یك لبه كارراصاف ولبه دیگررابطریقه درزلاله ای دم داریكطرفه ودوطرفه میباشد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

دانلود مقاله طرح پايان كارآموزي با word, پروژه word مقاله طرح پايان كارآموزي, دانلود سورس مقاله طرح پايان كارآموزي با word, سیستم مقاله طرح پايان كارآموزي با word, مدیریت مقاله طرح پايان كارآموزي به زبان word, مقاله طرح پايان كارآموزي با word, پروژه دانشجویی مقاله طرح پايان كارآموزي, مقاله طرح پايان كارآموزي به زبان word, مقاله طرح پايان كارآموزي در word, سیستم مقاله طرح پايان كارآموزي تحت word, دانلود پروژه مقاله طرح پايان كارآموزي با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) مقاله طرح پايان كارآموزي, سورس پروژه مقاله طرح پايان كارآموزي به زبان word, مقاله طرح پايان كارآموزي با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) مقاله طرح پايان كارآموزي, مقاله طرح پايان كارآموزي به زبان فایل ورد (word), مقاله طرح پايان كارآموزي در فایل ورد (word), سیستم مقاله طرح پايان كارآموزي تحت فایل ورد (word), دانلود پروژه مقاله طرح پايان كارآموزي با word, پروژه مقاله طرح پايان كارآموزي به زبان فایل ورد (word), سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 e7p8.com