توضیحات

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

  طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز ایران پروژه ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه word : 

 

  !   

      !" #$%%&"(#)*(

" #

!!  +$ ,+- ./  0  +$   645   12

(+$3C:"@ 1 AB"+>;"+<=: 789   HI5JGF E&;"+<=: DLJIGI  -K;"+<=: D LIG  M(="(: D4I   $ N"(4ILHGI  #O:(DG5  : -9=!#"(

!&$%  : P(!Q

1-*./0+,

()*’;++ER !4D4C:"@ 1 >E&-, B C:">$+-, B !S+*

! 2!!!! $!!;!R D4DJ

T:(" -U

CV * >

$+%:WP

C:">

E&%:WP

C:"@ 1 >

$ !!!! $!! 3 45

* 6 

8! $!!!!! $!! 7 $

&% !!!! % 9 6:;<= 

&% >,*D4DT:("%:!-U

CV * > C:"@ 1 >E&%:WP C:">$+%:WP

%$! $!!!!! 2!! 

# 

! $!!!!! ! @" $

9A6 

@B(*

$! $!!!!! !!

8 $! !!!!!! $!

"6"

! !!!!!! ! (*" C" 

 ! !!!!!! ! ,* D

 2

!! >+W "U X4DL

%.789 

T:(" E&%:WP

C:"@ 1 >B"*’

’@G

H7’"ID"JF"E*

K LK6ADLM N*OH7"(*6

Q

.*)@ P 

$! G !!

$! QSSS+,

ID"JF"*R $

 *=@

(

PA5 

$ T()*,T()*K( 8

 L(J(*UV.PA5 

$! Q "MFIR/6* 6W9X) 2

$ #VG

Y6(*6 %

 $! E*

*"Z 

8% V,1 P)9: !NE:+W "YN

 D4DI

T:(" +W "YN

 A

P)9: !NE: (+$3

$+%:WP

C:">

E&%:WP

C:"@ 1 >

&% %!!!!! *A)8 /\#

;G=*[ 4

2! $!!!!!! CA Z= KD)# ]6 J

! !!!!!!! CA *,\# ]6 

 2!!!!! CA$  L

2!! !!!!!!! CA8 _"*# V * ,/^ I

$2 !!!!!! CA$ ‘;_"* 2

82 $!!!!!! CA$ %

8&8 a!!!!! *A)2 /\#

*

 

%! !!!!! CA$  " )

)@ a

% %!!!!!! CA * ,/^ !

$! $!!!!!!! CA ]

)

%L

A5CA 

8mce_markeramp; !!!!! CA H!

)*A  $

$ 2!!!!! CA H!

)*A  

2&2 H7"

L(;@ 8

$a8&$ E&V,"&E+(EZE,E: 1Z[:4D5

b(

C:"@ 1 >E&%:WP C:">$+-, B (+$3 

a! a!!!!!!! 95 "/" 

 !!!!!! L

$c*d*AV $

$ V, P="&;"+(++W "D4DF

C:"@ 1 >E&%:WP 

T:("

:*

 f)’ :LVG

’ ,’K’(=’L’M’;’ )Fe’ 

QSSB= $

!

"6;f Re $

 >;"+(#!+EB;P%:WP4D\

C:"@ 1 >E&%:WP 

T:("

hg

hi

hj

 hk.*)@

l"-*.@m)*(B n

+6

,"9 C";AEl

Q;AZ*"/6o

)D)F()R"

!$8

%%&a

%a2&a V,-K;P%:WP$

C:"@ 1 >E&%:WP 

T:("

! # ) 

&% 9A6

.p) $

8% ; m

5 n$ 

Gl"Y( 8

$a8&$ ; m

[R# ) 

 @, ; m

 2

2&% "L T ^

c*VA) %

%a2&a ** Kc@

L(;@ 

8$& >

;";P%:WPDJ

;$%*U +(+ 4DJ

$+%:WP

T:("

;$%*U +(+ ]7

;!"+ :" 

E&%:WP

C:"@ 1 >

$!! 8!! #

!!! dAG 

!! %!!! #

!! $

2 2!!!! e*,G $!! 9=G 

&2 $2!!! e*,G 2!! ] Aq^ 8

$8&% 8!! e*,G !! #

 

$2$!& V,;$ 2E%^(W,*(_ZJDJ

C:"> P _Z (+$3 

T:(" _Z

C:"@ 1 >

8$ !!!!! K)\*() 

a! $!!!!! )6KL*^ $

! $!!!!! 5 

8 $!!!!!! $ L"9 C" 8

$! % V,

8% C_ZV,aF(3 > ."&, `M+(^:+W

% E&V,;$ E%^(W,*(_ZJDJ

(+$3 

T:(" P _Z

C:">

 _Z

C:"@ 1 >

2 !!!!!!  

*() 

! $!!!!!  

# 5L

$

 $! $!!!!! 8 *@)*, 

 %$ $!!!!!! *, 8

$ a V,

!&2 C_ZV,aF(3 > ."&, `M+(^:+W

8&2 E&V,

E%^ ;:+W _ZE&V,

;$ 2E%^b;$ E%^

8&2s%r%a&2

;S+-%:WPJDL

$+%:WP ]7 $+ 

T:("

C:">

E&%:WP

C:"@ 1 >

2$ ! !!!! -c+1 & =*7)E* 4

%& !! !!! d3

* =*7)IR J

 .7 -

 !! $!! !!!!! * K t, 

mce_markeramp; !! !! * #(;L L

$mce_markeramp; V,;"+$) ,3g*+DfDe

;"+$) ,3 g*+

T:(":+"+(M!"+

uG) M uG) M C:"@ 1 >

$ $ ! gv !! 9A6 

$8& &8 gi 8% 5 n

$

mce_markeramp; ! $ iv $ 

Gl"Y( 

28&% $a&8 ! $a8&$ ; m

[R# ) 8

& ! % $! ; m4JF JHG\ V,;";P%:WP$

C:"@ 1 >%:WP 

T:("

$2$!& L

A5

) 

%a&2 ;AEl $

$mce_markeramp; Z*"/6 

$% C"* D

8

$a&a dq A 

%& "L T ^ 2

$a!& >

$ h* -K;P%:WP$DfDe

 h* %:WP -K%:WP

T:("%:WP

C:"@ 1 >

uG) M uG) M

$2$!& !! ! ! $2$!& L

A5

) 

&2 ! !% %! 8&2 

9L ;AEl $

$&a ! 2&8 $! $mce_markeramp; Z*"/6 

!&2 ! $&8 $! $% C

* D

8

& !! ! ! & Qw*=xFw*=

L(;@ ()*;@F

"6 

 2

Q/0

! ! &8 !! &8

a&% 2 8%a&$ 2&a "L T ^ %

! ! $a& !! $a& dq A 

$%%!&2 ! $!2&$ ! >M(="(: T:(" E&%:WP

C:""+WP>

82 QL

A5

))$F

) 4

)

L(;@U;

 

@

L(;@$!F9*,XL

J

QL

A52mce_markeramp;

8!& V,;"+<=: $

C:"@ 1 >V, ;P%:WP

LJIGI /0+,

()*

FH5GH ** Kc@

L(;@

LIG w*,

()*

HI5JGF V,$ $+P#$

A,-, BD " @

L(;@> $a!&

 i&$%

 !!

i

 " / =*y

 e

/ crY&M.-, BDL

S 

A=*,*z"

)[ / cYA){*[ w*=/ cK w*=a!!|!!r!(9 G )jZR D 

/0

L(;@ $!2&$

raL

 !h$%%!&2

 |!!r*

*

4l"Mr

 w*=h 

* }A)

L(;@jZ"(M.@+W D /0

L(;@  $!2&$

 r!a2&8

 * }A)

L(;@ $%%!&2

 ! 

 h

 K w*=

 h

#O:(" w*=o

" 

@

L(;@r~("

!h$a!r$$!

~(

p)

 ~("

$$! 1K) 

 G\@

L(;@1 )*5

%  KL*^;AEl’

Q&F  w*=

L(;@’

Q8a&F   

 G\

Q8a&F 1K) 

 G\* N@

L(;@1 )*5

Qa&8F ** Kc@

L(;@dq A’

   )*5 Kc~(r

: P(!Q )*5 Kc~( 

 rx$%

 8$&

i

 /0+,

()*: -9=#"(D -*./0+,

()* 8$&

 r&2

 

i

 )*5 Kc~(k #(W.+M!"+

QK w*=FhQL

A5

)sZ*"/6s C"* D

Fr6";=w

6";=wr!hQ$2$!&s$mce_markeramp;s$%Fr8%mce_markeramp;8

Q6";=wFhQ tdq As** Kcdq AFr6;=w

6;=wr8%mce_markeramp;8oQ$a&sa&8Fr8!!8&$ 6";=w 8%mce_markeramp;8

 r!&

 !

i

 K w*=

 w*=

6";=/5"r 6;=w 8!!8&$

 r!&$

 !

i

 K w*=

 w*=

6;=/5"r


   طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه word

مقدمه

موضوع فعالیت شرکت شالیکوبی و حبوبات

دستگاه صادر کننده : وزارت جهاد کشاورزی

خلاصه طرح

موضوع طرح

نوع تولیدات برنج وحبوبات

ظرفیت تولید 3300 تن سالیانه

تعدادشاغلین 16 نفر

فرایند تولید

ویژگیهای فرایند

نکات فنی

شرایط عملیاتی

محاسبه هزینه ها

زمین

محوطه سازی

ماشین الات

تاسیسات وتجهیزات

وسایل نقلیه

هزینه قبل از بهره برداری

مشخصات سر مایه گذاری

جمع کل سر مایه گذاری طرح 9562.7

سر مایه گذاری ثابت طرح 4235.5

سر مایه گذاری در گردش4530.3

درامد سالانه 31350

سود ویژه سالانه1549.5

دوره برگشت سر مایه 3.6 سال

نرخ بازدهی سرمایه 27 درصدبرای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

دانلود طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه با word, پروژه word طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه, دانلود سورس طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه با word, سیستم طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه با word, مدیریت طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه به زبان word, طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه با word, پروژه دانشجویی طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه, طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه به زبان word, طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه در word, سیستم طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه تحت word, دانلود پروژه طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه, سورس پروژه طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه به زبان word, طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه, طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه به زبان فایل ورد (word), طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه در فایل ورد (word), سیستم طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه تحت فایل ورد (word), دانلود پروژه طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه با word, پروژه طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه به زبان فایل ورد (word), سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 e7p8.com