توضیحات

  بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395 فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395 فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395 فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395 فایل ورد (word) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

انگیزش یکی از مهم ترین فرایند های شکل گیری رفتار است که می توان میزان کیفیت ونوع فرایند های معطوف بهعملکرد یادگیرنده را در موقعیت های آموزشی تحت تاثیر قراردهد. داشتن انگیزه می تواند نقش عمده و با اهمیتی را درتمایلفرد به تحصیل ومطالعه ایفا کند، هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه ی شاخص های انگیزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) باپیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی است. برای انجام تحقیق تعداد 127 دانش آموز به روش نمونه گیریتصادفی طبقه ای انتخاب شدند، سپس پرسشنامه شاخص های انگیزش برروی آنها اجرا گردید. داده ها جمع آوری شد و بااستفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتیجه ی تحقیق نشان داد که بین شاخص های انتخاب وتلاش با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد ولی بین شاخص پشتکار با پشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد.به طوری که رابطه بین انتخاب و پیشرفت تحصیلی کم (0/23=xyr)، رابطه بین تلاش و پیشرفت تحصیلی کم (0/20=xyr)،ولی رابطه بین پشتکار وپیشرفت تحصیلی ناچیز (0/12=xyr) است. مشاهده می شودکه رابطه ی نسبتا کمی بین شاخصهای انگیزش و پیشرفت تحصیلی وجود دارد. عواملی همچون تنوع در انتخاب دانش آموزان، مختار بودن در انتخاب تکالیف،میزان نظارت بر انتخاب های آن ها وکیفیت انجام تکالیف می تواند از عوامل تاثیر گذار درمیزان رابطه انتخاب با پیشرفتتحصیلی باشد، همچنین کیفیت انجام فعالیت ها، میزان داشتن مهارت و... می تواند از جمله عوامل تاثیر گذار برمیزان رابطهی بین تلاش وپشتکار با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان باشد. لذا پیشنهاد می شود با توجه به بالا بودن انگیزه دانش آموزانابتدایی واهمیت تاثیر انگیزش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که در قالب های انتخاب تکلیف، تلاش و پشتکار نمایانمی شود، باید انتخاب، تلاش و پشتکار دانش آموزان سازماندهی شود وحدالامکان تحت نظارت باشد تادانش آموزان فعالیتها و تکالیف را با کیفیت بهتر انجام دهند وبتوانند مهارت ها را یاد بگیرند تا یادگیری پایداری داشته باشند، در این صورتانگیزش دانش آموزان در راستای پیشرفت تحصیلی هزینه می شود و میزان رابطه ی بین انگیزش دانش آموزان با پیشرفتتحصیلی تقویت خواهد شد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

دانلود بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395 با word, پروژه word بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395, دانلود سورس بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395 با word, سیستم بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395 با word, مدیریت بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395 به زبان word, بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395 با word, پروژه دانشجویی بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395, بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395 به زبان word, بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395 در word, سیستم بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395 تحت word, دانلود پروژه بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395 با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395, سورس پروژه بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395 به زبان word, بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395 با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395, بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395 به زبان فایل ورد (word), بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395 در فایل ورد (word), سیستم بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395 تحت فایل ورد (word), دانلود پروژه بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395 با word, پروژه بررسي رابطه ي شاخص هاي انگيزش (انتخاب، تلاش و پشتکار) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي تربت حيدريه در سال 96 - 1395 به زبان فایل ورد (word), سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 e7p8.com