توضیحات

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

  طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز ایران پروژه ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک pdf : 

 

  ! 

 

  

  !"#!$%&’!  !" #$!$

%&#

 )

(((  "( )&(*+    "(*  ,-.$/#(05 (674$&"$123+, 

"5 (674$&8(-.  *9$:5 (674$&8 /-  ;#7 #4$&8

,(((   $mce_markeramp; #+0-  !<4#&8/0  4$&*37$9! #

,,0/  4$& =#$9>’&1*"#23 #45# 

64

7&8

47

76#69 9:)&# #

) 5BC #DEF5#236$’A##>"4#@;#6$’# ; #<"= ;

<"1 

N #AM 1G64& 61HI

J KL ##>"4#@;#

&28

A ;#4;

O J

O&$)1P 4#! Q

7 ;&8")&"1 #J&<< = 

)&2&N A6#7$"$’< 

;2 #<&<&#2! R8FE%&’&N

#+. #T<#;A6#

"=M!&1"= ;! S#%&E

;E!1

! 6 * 7<"I#WX #

7

Y"4#;V(%&

;6UH<&N

’+.;%& #ER"H Z&$;[&=

#"$’<8

47

" #N%&E7 

4%&’<8

47 #V+ #\ ;!7#R8A6#1

]2;<8

47R8!#&#&1*"#<R"H # ;4<8B7’

A#<R"H )&#

;<^J

;184%&’

@ #"($%(

2 < \

_4 ) 18

;#Y:

;<  ;‘<#;<E

H*

"

;"*#;!;a3@bU

;%&EA6#"17%&E

;6UH

c X<#;!;d_4;YG

"*#@;_ 18A7#<& 

’

Q;$_IF\ #D%&EAM 2 !;<;"< " H:bN6H&

4)&#

7M)7O=47#&1;7 #! ;! O=4<#;

&;

\ # $; fmce_markeramp; RHN E  AM !J <^# 

&28 6‘Y

#eG;

EA ;

’

;!9

9Q\87NWX #

7M#7

;#2 1$_I<;)"M#8

3 ;!#

##&M\ f8U" #

7Q95$_I<

AM2 1

;Ec

"H&;%&E1

5#$1%A(5$4(B

#9AM ‘2 <"17<^#;"17%&E

;6UH<E5

<E ;<E<^# #"= ;b

#

;%&E7<#; B<^#

!6# <"17[&:<*Q#R"H 

;6#g ":#<"* $P<#8

&

R"H 

;

& #C#

;a;<8

&28\87<;

"H;2 <#U#<# !;

A ; h)&#<&#2

M)"H=1":#&6;\ UJ&;Ei6@P2 * 7i #

<E"= ;6@PMUHj6 ’4

;; ;"17

$_I<;d4

&#8k5# l

& 1 #M #4F

;P;9 E

$_I%&

;6UH

\14;IE #D

$_I8!=<"= ;694 #M E

A ;m;4m

;# &M J 

;

7 "#3 H7#J "Y #R"H )&# ;o63 7((:B;^";<#6UT&*!7#;nO

"#"J#

,((<;E6@7#)&#! kp

3 ;DqM 

$_I<

N; %&E # 

B; " * 7 ;64#J& X_

9 I (5

; #M "

N

N rO "Fj F=Jj F5F‘* <

; #)&#

7A&

A ;

 (#) < ; !72 1

="H 

3: E

i*X&) ;7

; 2

!J3  E6@7  

 3&< s*: 

PG

*9$:5 (674$&8C5((

D,C8CIH$4 J-G

"*)A IH$4 GF(*)A ,E(%

,( -(((( ((

5mce_markeramp;D8C8K/ L4# *F$M

IN9%G

F(4B=

IH$4 G"4B=

IH$4 J-G

 (((( (( t _H

<#U74 

 ,((((( +( =7: ,

( (((( ,(( =7!; 4F2U<u 

, %1N

$ $)%mce_markeramp;8C8O/ L4# $94*F$M

IN9%G IH$4 -G

"4B= IH$4 GF(4B=

-(( (((((( -(( o

n 

) 

(( (((((( (( o

n

##U# ,

(( (((((( (( o

nXU# 

/ 

4 1<##

o<2363J#n8D&

,( ,((((( ((

( (((((( ( C;C

# 

., ,((((( -( <#&#U -

/,( .( %1N"(B "$M&QC8P"$123 / L4# 

"4B=

IH$4 J-G

D#

83;

bk$=#[:nC; C

o

Q;<8=7R =7;7

( 5#3 7(

( w&# j

 oAAA<#vM

k$=#[:n; K

\7#8

&

R"H O

, Go-(x-(n"$’\7#8

 6 N\&M\&& P

U <##< 1"4

74"$’<@;

-(

1&#[&:y*Q#R"H R

 1&#&&3 7,((Hq7

 #8q17 S

, c4O& )*3

c4&4 T

U

 

&<"1 3 - C o<" (((n64 4pJ- 2 #MC o<" (((nk 4pJ

V

 N)z =$

34$

4mce_markeramp;"(B "W,/$8C8RL4# "(B "W,/$$

=$

34$

4mce_markeramp; #(0

F(4B=

IH$4 G"4B=

IH$4 J-G

C "nE\ "

oD K=764 .- (((((( ,

/- ,(((((( , on\ ) ;7 K

., (((((( / E6=M ;!J3 O

.- .-(((((( 6@7 P

-( -((((((( /( o=4jn&#7 R

/( < ###b S

..( N)X

5#$35$=$

%&# /

#‘’t_<#;C< 8"\ #9F) ;7‘Q #\ 6 Nz@ Y/$!$

%&#$_I

;) ;7‘Q #\ X

9 I%;"#(0‘’< X_<#;

9 I%;"0

F FE>@Q4!593$"\ 

"H 8" #O&8!4#<8

<23kj j) {18E!2@|\ 

{q

"7"2 

"H !72 1

&

A ;#!<; 8"

37

767:;I

L ##|"1 3 ,/(h*

#F"1 3 ,((}GF"1 3 /(((QFY/$,9$"

 #E\ L ##|"1 3 ((zh9

#F"1 3 ((Qz

$_IUG<#;) ;7N4<<8

"1 3 ((zh*

#F"1 3 .((FQ) ;7‘Q

G-"3 #$

Fz@ *37$9J-Z&!$

%&#

F",0h*

# 34#$;#F1"HR 9"H r5#:

3 ;E6@5’

;7mz*2! "

6@! 6#"1 3 (6@P;E

#:[&Gh ;"-0.,Q"0z}G

A ;#M"

N,,(75#:

N6#

9 I,(7

 $ $"

(#)F

4mce_markeramp;- [4mce_markeramp;C8SIH$4 J-G

"4B= IH$4 GF(*)A #(0 / L4#

 !H 6# +(((((((

+(

 I;d#"* , ((((((, N)

,

 =$7 $"5 (#("(B 8C8T/ L4# 

"4B=

IH$4 J-G

 F

 q7F*3

 M|&|’|2 n<## #

oAADJ

,42q # ,

%1N

(

5 (#9!9(

\A5$=4B=C8U/ L4# 

"4B=

IH$4 J-G

~

 Q;<8

=9Q8 L&D 

 #Nv4#

M !U 21"C9:

o21"<^#64

## $n=& < ###

(,

(

+ N)*9$:5$=4B=H/ L4# 

"4B=

IH$4 J-G

,( ) 

-. !1"4< 

QX ,

 5#2 L

5H , 

39c& /

..( 5#2 L

5B)  

( 8M7<##5#2 L

 -

( = ;\ 

I*" .

+ <#; ; #UI<8

&28 

/./ %1N

5 $5$=4B=8K59%M9(#(C8KF(4B=

L4#

59%M9(#( $mce_markeramp;]1

5 ( $4 ,"4B=

IH$4 J-G

,((( ,(((((( (((   

, "#3EH7#E

H7#"#3 ,/(( -((((((( /(

. (((((( , ot_72 1

n1&# # 

-( -(((((( ( j;J "Y /

,/  15$

(51%2/X

<I <8 ; 8 # ;#; !69eG;E )&# & & 1  J J69 z M"(@

AM 

6#5B 1| U

#5B) 5$_IF

H*IE)&#z!#$^%&(# (

<& :

6#

"H#7;"#3H7#E #&U 8O&E)&#z"#3|H7#EH*IF

 q7F2J&"J#< M&E)&#*"##A8\87#H7#E<8$P

A M#I*"#34#< J

73&4#_;17

69)rD&MO

<8);7 8F J1F[ I<8 #;9 )&#z%&( -@

# <u

7  # 

"4<8Lk6 NbEO&;###;4

"H< I’& 5$_IF7O4&E)&#*"##F 

" #vM7<Nc X

 #3 7861 IA ‘6#*"#N4< J

73&37_;

4j

(((: #‘* *J=F5F=Jj UI #Eh

;

"H;

7 ;5*"7v< 

A6#&M;&-((((3 78c"Q

;7vQ

7 ; l"&,((((#&

A ;E)

,( )

((8<# #

;E‘!#2 5.

&#B)%&#_FK8KIH$4 G $=$_F #(0 / L4# $mce_markeramp;_F

IH$4 J-G

/ /(((((( G& 

- (((((( k&# ;mH ,

( ,((((( <##7#;H: 

,/ ,(((((( # /

,/ ,(((((( 

4M7 

,/ ,(((((( {*3

!U  -

- - N)

(0, I_FN)bTaH#$0G$ $")9`F;(#$$4(B

-0,

"N)

5

&#B)%&#_FK8K#(0 / L4# $=$_F

IH$4 G

 $mce_markeramp;_F

IH$4 J-G

/ /(((((( 

47& 

- (((((( ) HJ

M76 ,

-( ,((((( , 8M7 

,( ,(((((( M7 /

,-/ + N)

/0 I_FN)bTaH#$0G$ $")9`F;(#$$4(B

//0 

"N)

&5$4(B_F

"N)

5.

&c5

&

-0,//0.-5E (*&4B=K8PF(4B= $mce_markeramp;]1 F( / L4#

IH$4 G"4B=

IH$4 J-G

./0/ (( ,((( *dmce_markeramp;"(-" 1_9 C

 (( ,((( f0Z% 1e K 1*&

 0 ,( -((( % 

g$7 O

/ (( ((( % ,4B9 P

 (((( (( % ,4 $Z&(,. R

0+ N)

5 (

)0j%&(8i8h5 (

)0 j%&(

L4#

 4( (#; ( /

3U ’ 3U ’ IH$4 J-G

 0- , -.0 ~ -. !1"4

0+ 0, ~ "$M&Q ,

,0 ( , , - [4mce_markeramp; 

0 .. ( ..( "(B "W,/$ /

 ( - ,( ( 5 (#("(B 

CaOkR OCP KVKC N) 5 $5$=4B=HIH$4 J-G4B= / L4#

,/ <;

"H;

## 

.- 21"C9: ,

0+ <^#64 

(0 <# 1$

/

/ dY "# 

..( = ;\ -

,--.0/ %1Nl%*9$:5$=4B=H8i8hl%4B= *9$:4B=

L4#

/ 4B=

3U ’ 3U ’ IH$4 J-G

,/ (( ( ( ,/ <;

"H;

## 

/0- ( /0, .( //0 < 

!7721"C9: ,

(.0 ( .-0 ,( 0+ <^#64 

.,0 ( ,(0. ,( (0 <# 

 1$

/

,( (( ( ( ,( omVnm<##

&28 

- 

&#28n

47

1 ;

o6;S ( ( -0 (( -0

+.0 - ,0 ( = ;\ .

( ( / (( / dY "# 

%1N

,,. ( ./0. ( ,-(,0.;#7 #4$&/ L4# 

"4B=

IH$4 (B=G

/(- o<;

"H;

##,n

## C

K #

&28y2N

; 

<8

&28 ,(n!#M#@

o<;

"H;

# ,

/- N)5 (674$&HIH$4 J-GN) 5$=4B=

PCTP 6;S<#vM

&

UVO <#; ; #UI<8

&28

PCSU mM

&

VKOR N)F(=!/$)*)A8O  <8

&28%1N ,-(,.(((((o&n

((((((o3 7n &,-(,,

 

 1

61 I   6 s m

W$";*)A8P

A 

"Mi# ;

;=<B761 Ic"#;B7m61 I

,((( 3 78m61 I

7m((((((x,(((,(((&9&n \&$D8 

6;S

&28 ./0.

 V,0/

 ,(((,,.

 x((

;

_9’

 m 

 l"

&28&9&n #;J(B8

 6;S

&28  ./0.

 ./.

 l"

&28 ,,.

 ,((( 

 

 7m

 !<4$ #& m

 

<8

&28&

,(((,-(,0.+.0!<4#&\&$D

+.0 &

z 

 31G<8

&28z H7

o-0,n <##21"C9:|o,(n  m<##

&28|,0   

 31G

 z 

 31G r<8

&28z H7

o//-0n o

n<#; ; #UI<8

&28dY "#|

+0-  5 H7 #UI&4$& =#$9> 5 H7 #UI& +0-

 V,,0/

 /./

m

 6;S<#vM

&

4$&*379! #8

 Q6;S<#vM

& /./

 /0

 +0-

m

 5 H7 #UI&o$$ !#B(; (

o7mno<;

"H;

##<^#64<# 1$

n42#m #

o,(((no,/0+(0n ..0- 

o42#m #no K##dY "#<#; ; #UIdY "#n42#m #

o..no///-0n,/-0

 42#m # ..0-

 (0

 ,(((

m

 7m

 m

;42#6UH 42#m # ,/.0

 (0(+

 ,(((

m

 7m

 m

;42#6UH

 طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک pdf

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح وبرنامه

دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی

طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیك

خلاصه طرح :

موضوع طرح : تولید پروفیل پلاستیك

نوع تولیدات : پروفیل پلاستیكی

تعداد شاغلین : 21 نفر

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری كل طرح : 5520

سرمایه گذاری ثابت : 4200

سرمایه در گردش : 1120

در آمد سالیانه: 9900

سود ویژه : 1545

دوره بازگشت سرمایه : 33 ماه

% نرخ باز دهی سرمایه : 36

مقدمه :

پلاستیك چیست ؟

صمغها و رزینهای ساختگی مصنوعی سنتتیك موادی هستند كه از طریق انجام فعل و انفعالهای شیمیائی

بوجود می آیند و تحت عوامل گوناگون فیزیكی ( یا شیمیائی ) مانند حرارت و فشار بانواع فرمهای

مختلف شكل میگیرند .

در حال حاضر مواد اولیه و یا قعطعات پلاستیك در صنایع گوناون به وفور یافت می شود و كمتر

صنعتی را مشاهده می كنیم كه از مصرف پلاستیك بی نیاز باشد .

در آینده نیز موارد كاربرد آن در كلیه صنایع گسترش خواهد یافت .

در اصل تهیه مواد پلاستیك از 2 طریق میسراست : پلاستیك هایی كه بطور كامل از مخلوط مواد

شیمیائی ساخته میشود مواد این گروه در حقیقت از طریق اتصال مولكولها به یكدیگر زنجیره های

بلندی از مولكولهای كوچك كه در اصطلاح آنرا ماكرومولكول می نامند تهیه می شود . دوم پلاستیك

هایی هستند كه بطور كامل سرچشمه طبیعی داشته و تقریبا ساخته شده در اختیار انسان قرار می

گیرند ماخد این مواد كه با تغییراتی به پلاستیك تبدیل میگردند شامل سلولوز ، نشاسته ، كائوچو

طبیعی ، انواع صمغ ها یا شیره درختان جنگلی و غیره می باشند

موادی كه بصورت طبیعی و به مقدار زیاد از طریق مواد طبیعی جهت تولید پلاستیك ها در اختیار

بشر قرار دارند عبارتند از : گاز نفت ، نفت خام ، زغالسنگ ، گچ ، آهك ، آب و هوا كه هر یك به

طریقی خاص از طبیعت ، زیر زمین و یا معادن استخراج شده و مورد بهره برداری قرار میگیرند .

مزایای استفاده از محصولات پلاستیكی ساختمانی :

-1 سبك بودن

-2 پایین بودن قیمت تمام شده

-3 قابلیت شكل پذیری

-4 زیبایی وتنوع رنگ

-5 مقاومت در برابرعوامل جوی

-6 سادگی ساخت

-7 امكان بازیافت راحت واسان

-8 صرفه جویی در مصرف انرژی

-9 تولید داخلی مواداولیه

-10 مقاومت در برابرخوردگی اسیدها وبازها

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

دانلود طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک با word, پروژه word طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک, دانلود سورس طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک با word, سیستم طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک با word, مدیریت طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک به زبان word, طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک با word, پروژه دانشجویی طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک, طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک به زبان word, طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک در word, سیستم طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک تحت word, دانلود پروژه طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک, سورس پروژه طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک به زبان word, طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک, طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک به زبان فایل ورد (word), طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک در فایل ورد (word), سیستم طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک تحت فایل ورد (word), دانلود پروژه طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک با word, پروژه طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک به زبان فایل ورد (word), سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 e7p8.com